Algemene Voorwaarden - Billie's Home

Versie 2, laatst aangepast 19-8-2018

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Billie’s Home. Billie’s Home heeft het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te mogen wijzigen. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze algemene voorwaarden is niet van toepassing op websites van derden.

Naam ondernemer: Billie’s Home
Vestigingsadres: (dit is geen bezoekadres)
De Vriendschap 27, 3894 GH Zeewolde

Telefoonnummer: +31 (0)6 1491 9024
E-mailadres:

KvK-nummer: 55012426
Btw-identificatienummer: NL851528922.B01

DEFINITIES

Opdrachtgever; dit is de degene die de diensten/producten van Billie’s Home afneemt
Product; bepaalde tijd gebruiksrecht
Dienst; onbepaalde tijd gebruiksrecht
Gebruiksrecht; recht om een product/dienst al dan niet tegen betaling te mogen gebruiken voor bepaalde of onbepaalde tijd
Overeenkomst; een gezamenlijke schriftelijke aanvaarding van een voorstel door Opdrachtgever en Billie’s Home
Schriftelijk; per brief of per e-mail

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten & producten tussen opdrachtgever en Billie’s Home. Alleen het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing.

PRIJS

De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voor opdrachten aan bedrijven buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte BTW moeten afdragen.

Billie’s Home heeft het recht om prijzen tussentijds aan te passen. Een prijswijziging zal geen invloed hebben op de reeds afgenomen dienst(en).

Indien na overeenkomst met opdrachtgever meerwerk uitgevoerd gaat worden, zal er een aparte factuur opgemaakt en nagezonden worden.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle offertes en aanbiedingen van Billie’s Home zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. Na aanbieden van een vrijblijvend offerte / aanbieding, heeft Billie’s Home het recht om binnen twee werkdagen na aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen twee weken geldig.

De overeenkomst tussen Billie’s Home en Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk accepteert middels akkoord via e-mail. Opdrachtgever aanvaardt door het akkoord geven op de overeenkomst deze algemene voorwaarden.

Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht van Opdrachtgever zoals deze door Billie’s Home is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de opdracht komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

OPLEVERING DIENST

De oplevering van het eerste voorstel zal tussen de 1 tot 7 werkdagen geschieden, dit kan afwijken en is afhankelijk van de te leveren dienst(en) en drukte. Bij afwijken van de standaard 1- 7 werkdagen zal dit altijd alvorens aangegeven worden en uitvoering pas gestart worden na akkoord van opdrachtgever. Pas nadat alle essentiële en overeengekomen voorwaarden noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht voldaan zijn en overhandigt zijn, kan er aan de voltooiing van de opdracht begonnen worden. Billie’s Home zal per dienst duidelijk aangeven hoeveel tijd er nodig is om de dienst te voldoen en wat daarvoor benodigd is. Indien de opdracht tussentijds wijzigt of als er meerwerk uitgevoerd moet worden, kan de levertijd verlengt worden met de tijd dat Billie’s Home nodig acht.

Voor een voorstel kan Billie’s Home gebruik maken van stockfoto’s. Sommige stockfoto’s kunnen reeds in bezit zijn. Echter kan het ook zijn dat er gebruik gemaakt gaat worden van nieuw aan te kopen stockfoto’s. In het voorstel zijn de nog aan te kopen stockfoto’s pixelig, dit in verband met beveiliging van het bestand. Dit zal opgeheven worden na aankoop. Na akkoord worden de stockfoto’s aangekocht en met goede kwaliteit aan opdrachtgever uitgeleverd.

Opdrachtgever is verantwoordelijk volledig, tijdig en juistheid van het aanleveren van materiaal.

ANNULERING / BEËINDIGING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd en dit kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in onderstaande genoemde gevallen:

HERROEPINGSRECHT / ANNULERING
Billie’s Home sluit alle opgeleverde diensten/producten uit van het herroepingsrecht. Alle aangeboden diensten/producten zijn gepersonaliseerd naar de individuele keuze of beslissing van opdrachtgever (maatwerk), waarbij duidelijk is dat het specifiek voor opdrachtgever bestemd is.

Billie’s Home gaat na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever de opdracht uitvoeren. Annulering zonder kosten kan totdat de eerste voorbeelden zijn opgeleverd.

ONUITVOERBAARHEID VAN OPDRACHT
Billie’s Home heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien er onoverkoombare omstandigheden voordoen waardoor de opdracht niet uit te voeren is.

GEEN REACTIE OPDRACHTGEVER
Billie’s Home zendt een vragenlijst per dienst om meer inzicht te krijgen in de wensen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever binnen 7 dagen niet reageert op contactaanvraag, telefonisch of per email, heeft Billie’s Home het recht om de overeenkomst te beëindigen.

BEËINDIGING OVEREENKOMST

Billie’s Home heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen, met betrekking tot de producten die onder de naam van Billie’s Home uitgezet worden, met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving indien afnemer aan de volgende gevallen voldoet:

  • Misbruik van auteursrecht & intellectueel eigendom, waarbij direct of indirecte schade kan ontstaan aan Billie’s Home, waaronder begrepen imagoschade, immateriële schade, bedrijfs- of stagnatie schade of enige andere schade;
  • Misbruik van het geleverde product, in de breedste zin, zoals aanpassing van product zonder toestemming van Billie’s Home;
  • Het niet voldoen aan betalingsverplichting;
  • Het verveelvoudigen, dupliceren, delen van het product zonder toestemming van Billie’s Home;
  • Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Billie’s Home ingrijpend wijzigt of derden overdraagt;
  • Indien de opdrachtgever zonder toestemming van Billie’s Home het product voor commercieel doeleinden gaat gebruiken;
  • Bij misdraging van Opdrachtgever behoudt Billie’s Home het recht om de overeenkomst / gebruiksrecht af te nemen van Opdrachtgever.

In alle gevallen van beëindiging of ontbinding dient de Opdrachtgever alle exemplaren van het product en van de documentatie, alle gegevensdragers waarop het product is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van het product binnen 10 (tien) werkdagen na beëindiging of ontbinding aan Billie’s Home ter hand te stellen.

Opdrachtgever is voorts verplicht het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na ontbinding of beëindiging, te verwijderen uit alle bij Opdrachtgever aanwezige (computer)apparatuur, harde schrijf en Billie’s Home in staat te stellen des gewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

Indien de Opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Billie’s Home gerechtigd alle door haar passend geachte maatregelen te nemen teneinde de recht van Billie’s Home ter zake van het product, documentatie, ondersteunende apparatuur en elektronische media veilig te stellen.

In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Billie’s Home verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

BETALINGSVOORWAARDEN

Indien een overeenkomst(en) afgenomen wordt geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, middels bankoverschrijving.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Indien opdrachtgever de factuur na herhaaldelijke verzoeken, binnen 8 dagen na factuurdatum, nog niet betaald heeft, zal Billie’s Home de zaak overdragen aan een incassobureau die onze belangen behartigd. Alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

AUTEURSRECHTEN & INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten ter zake van of met betrekking tot door Billie’s Home aan Opdrachtgever geleverde en / of ter beschikking gestelde producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten komen uitsluitend toe aan Billie’s Home. Alsmede begrepen een derden van wie Billie’s Home met betrekking tot de hier bedoelde goederen of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan, dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- en naburige rechten van Billie’s Home, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Billie’s Home aan Opdrachtgever het geleverde product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij anders in deze algemene voorwaarden is vermeld.

Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Billie’s Home en Opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van een opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Billie’s Home overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart Billie’s Home zowel in als buiten rechte tegen alle eventuele aanspraken van derden terzake, alle door Opdrachtgever aan Billie’s Home verleende opdracht, ter beschikking gestelde documentatie, uitingen of werken, waaronder maar niet beperkt tot beeldmateriaal, lay-outs en letter- of cijferfonts.

PRIVACY & AVG

Bij het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst verzamelt Billie’s Home persoonsgegevens van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de dienst en administratieve doeleinden.

Al het gebruik van de door Opdrachtgevers verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Privacy Verklaring van Billie’s Home wordt gedetailleerd omschreven hoe Billie’s Home omgaat met gegevens van Opdrachtgevers en op welke wijze inzage kan worden verkregen of bezwaar kan worden gemaakt.

De persoonsgegevens stelt Billie’s Home niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:
• Door ons ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten van Billie’s Home in de breedste zin.
• Indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
• Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de opdrachtgever;
• Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de opdrachtgever of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd.

Billie’s Home zal organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geleverde eigen materiaal aan Billie’s Home ten behoeve van het uit te gaan voeren afgenomen dienst(en). Dat wil zeggen:
• Het materiaal is eigendom van de opdrachtgever;
• Heeft toestemming van eigenaar om het materiaal te gebruiken;
• Het materiaal maakt geen inbreuk op de wetgeving van copyright en/of bestaande merknamen

Billie’s Home is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Billie’s Home geleverde producten / diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Billie’s Home zal voor eventuele fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde producten / diensten.

Billie’s Home is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derden geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van de door Billie’s Home geleverde dienst / product.

Opdrachtgever vrijwaart Billie’s Home voor alle aanspraken van derden ter zake van door Billie’s Home geleverde dienst / product, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken gevolg zijn van grove schuld of opzet van Billie’s Home en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content op zijn of haar website en Billie’s Home kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Billie’s Home besteedt het drukwerk uit aan derden en is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk dat gedaan wordt door derden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de correctheid van alle bestanden alvorens het gedrukt wordt. U ontvangt ter toestemming een proefdruk van het te drukken product ter goedkeuring. Na goedkeuring zal het drukproces pas in gang gezet worden. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de kleuren van het werkelijke drukwerk kunnen afwijken ten opzichte van de weergave van het drukwerk in een digitaal bestand.

Als u een afgenomen dienst van Billie’s Home thuis wilt printen, dan kunnen kleuren afwijken van de afbeelding op een beeldscherm. Billie’s Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van (thuis)printers.