Privacy Policy - Billie's Home

Versie 2, laatst aangepast 19-8-2018

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Billie’s Home. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Billie’s Home te accepteren. Billie’s Home respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Heeft u vragen / opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens zijn:
Billie’s Home
De Vriendschap 27, 3894 GH ZEEWOLDE
(dit is geen bezoekadres)

+ 31 (0)6 1491 9024

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Bij de verwerking van uw gegevens zijn wij verplicht te houden aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Billie’s Home verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat hierbij onder andere om:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (waaronder IBAN)
 • IP-adres
 • Orderhistorie

Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor

Billie’s Home verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Afhandelen bestelling
  Billie’s Home gebruikt persoonsgegevens van klanten om bestellingen/opdrachten correct af te kunnen handelen.
 • Afhandelen betaling
  Billie’s Home verwerkt persoons- en betalingsgegevens (o.a. IBAN nummer) voor administratieve verwerking in ons boekhoudkundig programma.
 • Communicatie
  Uw persoonsgegevens/contactgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren omtrent uw bestelling en/of andere vragen.
 • Uitvoering wettelijke plicht
  Uw persoons- en betalingsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).
 • Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens stelt Billie’s Home niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

 • Door ons ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten van Billie’s Home in de breedste zin.
 • In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 • Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker;
 • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensvoldoende wordt gewaarborgd door genoemde derden.

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.

Hieronder leest u meer over de verschillende cookies die gebruikt worden door en voor welke doeleinden.

Functionele cookies: om onze website gebruiksvriendelijker te maken.
Billie’s Home gebruikt cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.

Analytische cookies: om het gebruik van onze website te analyseren.
Billie’s Home gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor worden cookies ingezet. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen. We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

 • Hoelang u op onze website bent.
 • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
 • Via welke advertenties / weblink u op onze website bent gekomen.
 • Welke internetbrowser u gebruikt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer of Safari. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via .

Beveiliging gegevens
Billie’s Home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Billie’s Home maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Als u het idee heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .